Log in
/_images_upload/_tn_ac78d58e9a2ab824.jpg
Op zoek naar een job?

Ontdek onze aanbiedingen

jobs

/_images_upload/_tn_bf0014bbeea2a74a.jpg
Wil je je registreren

Stuur ons jouw cv toe, en beheer jouw aanbiedingen online.

sollicitatie

/_images_upload/_tn_252fc20a8bc5b192.jpg
Vragen?

We staan beschikbaar voor elke vraag.

contact

GDPR/AVG

Specifieke clausules voor de verwerking van persoonsgegevens door ITronic als verwerker

1. Onderwerp

1.1 Deze clausules vormen een bijlage bij de algemene voorwaarden van het contract dat werd opgesteld tussen ITRONIC en de aangeslotene (het ‘Contract’) en maken er een wezenlijk onderdeel van uit.

1.2 Deze clausules bepalen de voorwaarden waaronder ITRONIC zich, als verwerker, ertoe verbindt om voor rekening van de aangeslotene, verwerkingsverantwoordelijke, de hierna omschreven verwerking van persoonsgegevens uit te voeren in het kader van de uitvoering van het Contract.

1.3 De Partijen wensen de hierna volgende informatie met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten te documenteren, als aanvulling op de in het Contract reeds opgenomen informatie.

2. Identificatie en doelstelling van de verwerkingen

In het kader van de uitvoering van het Contract, verwerkt ITRONIC de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de volgende dienst(en) te leveren:

 • loon- en sociale administratie ‘personeel’, met inbegrip van de fiscale en sociale zekerheidsaspecten ervan;
 • loon- en sociale administratie ‘zelfstandige bedrijfsleiders’, met inbegrip van de fiscale en sociale zekerheidsaspecten ervan.

3. Aard van de verwerkingen

De aard van de gegevensverwerking bestaat in de sociale, fiscale en loonadministratie van het ‘personeel’ en/of de ‘zelfstandige bedrijfsleiders’: berekenen van de netto bezoldigingen, opstellen en versturen van de loon- en fiscale documenten, uitvoeren van de administratieve en financiële verwerkingen en aangifte die betrekking hebben op de sociale, fiscale en loonaangelegenheden voortvloeiend uit de tewerkstelling van personeel en/of uit het statuut van bedrijfsleider, in naam van de aangeslotene/de bedrijfsleider en voor zijn rekening, bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Administratie der Directe Belastingen.

4. Categorieen van verwerkte persoonsgegevens

De categorieën van verwerkte persoonsgegevens, naargelang van de bedrijfssector van de aangeslotene, zijn:

 • persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornamen, adres, telefoonnummer);
 • persoonlijke contactgegevens (GSM, telefoon, email)
 • persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat);
 • bankgegevens
 • loongegevens
 • lichamelijke kenmerken (lengte, gewicht, bv. voor werkkledij)
 • gezinssamenstelling;
 • lidmaatschappen;
 • studie- en opleidingsniveau;
 • beroep en functie;
 • rijksregisternummer;
 • nationaliteit;
 • dimona en/of Limosa document
 • Professionele of burgelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering attest
 • Aansluiting Sociale zekerheid
 • BTW registratie attest
 • andere: schuldbemiddeling, loonbeslag (schuldenaar en schuldeiser, bedragen waarop beslag wordt gelegd), onderhoudsgelden;
 • geheimhoudsverklaringen
 • alle andere gegevens die door de geldende wetgeving zouden worden vereist.

5. Categorieen van betrokken personen

De categorieën van betrokken personen zijn:

 • de werknemers van de aangeslotene;
 • de bedrijfsleiders (met zelfstandig statuut) van de aangeslotene.

6. Verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer

6.1 De aangeslotene zorgt, als verwerkingsverantwoordelijke, voor de juistheid en de relevantie van de persoonsgegevens die hij aan ITRONIC doorzendt. Hij waarborgt ook dat hij deze in overeenstemming met de geldende reglementering heeft verzameld.

6.2 De aangeslotene waarborgt dat de door ITRONIC verwerkte gegevens onherroepelijk overeenstemmen met de door de aangeslotene doorgezonden gegevens, behoudens bij andersluidend bericht dat laatstgenoemde schriftelijk meedeelt binnen de vijf (5) werkdagen na de verwerking door ITRONIC.

6.3 De aangeslotene staat ITRONIC toe om de aan ITRONIC doorgezonden persoonsgegevens, nadat ze anoniem werden gemaakt, te gebruiken voor statistische doeleinden over de werking van hun diensten, alsook voor globale statistische doeleinden op het niveau van een sector of van de Belgische arbeidsmarkt als geheel.

6.4 De aangeslotene geeft ITRONIC uitdrukkelijk de toestemming om alle persoonsgegevens door te geven aan de andere juridische entiteiten die deel uitmaken van de economische entiteit Groep ITRONIC, wanneer die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van het Contract of voor de uitvoering van de afzonderlijke contracten gesloten tussen de aangeslotene en die juridische entiteiten.

7. Verantwoordelijkheden van ITRONIC

7.1 Onverminderd wat wordt bepaald in het bovenstaande artikel 6, is de verantwoordelijkheid van ITRONIC beperkt tot de toepassing van de hierna vermelde regels.

7.2 ITRONIC verbindt zich ertoe persoonsgegevens niet om andere redenen te verwerken dan deze die in het Contract en in deze clausules zijn opgenomen, alsook slechts te handelen na gedocumenteerde instructie van de aangeslotene. In het geval de aangeslotene beroep doet op een derde partij (third party) waarmee ITRONIC verzocht wordt samen te werken in het kader van de uitvoering van dit contract, staat de aangeslotene toe dat ITRONIC persoonsgegevens doorstuurt aan deze derde partij op diens verzoek. ITRONIC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de naleving van de wet inzake gegevensbescherming, door deze derde partij.

7.3 ITRONIC zorgt ervoor dat de toegang tot de persoonsgegevens en de verwerking beperkt blijft tot de personen voor wie deze kennisname vereist is om de in dit Contract vastgestelde diensten uit te voeren.

7.4 ITRONIC zorgt ervoor dat alle personen, die gemachtigd zijn om die persoonsgegevens te verwerken of er toegang toe hebben, de vertrouwelijke aard ervan in acht nemen of aan een passende wettelijke vertrouwelijkheidsverplichting zijn onderworpen.

7.5 Rekening houdend met de aard van de verwerking en met de informatie waarover ze beschikt, verbindt ITRONIC zich ertoe de aangeslotene te helpen om zijn eigen verplichtingen inzake beveiliging van de verwerking na te leven, alsook wat betreft de kennisgeving van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit, de mededeling van een inbreuk in verband met de persoonsgegevens aan de betrokkene, de effectbeoordeling in verband met de bescherming van de persoonsgegevens en tot slot bij een voorafgaande raadpleging van de toezichthoudende autoriteit. Die bijstand zal worden verleend tegen de standaardtarieven.

7.6 ITRONIC zorgt voor een passend beschermingsniveau van de persoonsgegevens. Dit omvat de technische en organisatorische maatregelen nodig om de persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals maatregelen tegen de wijziging van, de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van de persoonsgegevens.

7.7 ITRONIC zal de aangeslotene zo snel mogelijk op de hoogte brengen (i) van elk juridisch bindend verzoek met betrekking tot het openbaar maken van de persoonsgegevens door de betrokken persoon, een gerechtelijke of regelgevende overheid tenzij dat verboden is, zoals in het geval van de strafrechtelijke verplichting om de vertrouwelijkheid van een gerechtelijk onderzoek te vrijwaren (ii) van elke inbreuk in verband met persoonsgegevens, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) elke toevallige of ongeoorloofde toegang en meer algemeen elke onwettige verwerking.

7.8 ITRONIC stelt de aangeslotene alle nodige informatie ter beschikking opdat deze kan aantonen in overeenstemming te zijn met de geldende wettelijke regeling . ITRONIC ondergaat eventuele audits of controles van de aangeslotene, dit tegen vergoeding volgens de standaardtarieven. ITRONIC licht de aangeslotene onmiddellijk in wanneer volgens haar een gedocumenteerde instructie van de aangeslotene (cfr. onderstaand beding 0) een inbreuk vormt op de AVG of andere bepalingen van het toepasselijk EU-recht of het recht van de lidstaat met betrekking tot gegevensbescherming.

7.9 ITRONIC verbindt zich ertoe na afloop van de dienstverlening met betrekking tot de verwerking alle persoonsgegevens te wissen of terug te sturen naar de aangeslotene, volgens de keuze van laatstgenoemde, en alle bestaande kopieën te vernietigen, tenzij de geldende wetgeving vereist dat ze worden bewaard en zonder afbreuk te doen aan wat in artikel 8bis van de algemene voorwaarden van het Contract is bepaald.

8. Sub-verwerkers

8.1 ITRONIC kan een beroep doen op andere leveranciers (hierna ‘sub-verwerkers’) om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren, zoals het afdrukken en versturen van de loon- en fiscale documenten, het archiveren van de documenten, de ICT-ondersteuning (infrastructuur en toepassingen)... De lijst van die sub-verwerkers is op verzoek beschikbaar. Bij aanwijzing van nieuwe sub-verwerkers of bij wijzigingen verbindt ITRONIC zich ertoe de aangeslotene door middel van een gewone kennisgeving in te lichten en staat de aangeslotene toe om bezwaren te uiten over deze veranderingen. De aangeslotene beschikt over een termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van deze kennisgeving om bezwaren te uiten.

8.2 De eventuele bezwaren die in artikel 8.1 worden bedoeld mogen niet onredelijk zijn geformuleerd. In geval de aangeslotene bezwaren uit, behoudt ITRONIC zich het recht voor om het Contract te ontbinden en/of wijzigingen aan het Contract voor te stellen, zonder dat een vergoeding verschuldigd is aan de aangeslotene.

8.3 De sub-verwerker moet de verplichtingen van het Contract en van deze clausules voor rekening en volgens de instructies van de aangeslotene naleven. ITRONIC moet zich ervan vergewissen dat de sub-verwerker voldoende waarborgen biedt in verband met de implementatie van gepaste technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de Europese verordening gegevensverwerking (verordening 2016/679 van 27 april 2016) en aan deze clausules. Als de sub-verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet vervult, blijft ITRONIC ten opzichte van de aangeslotene volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen door de sub-verwerker.

9. Doorzending van gegevens naar derde landen

9.1 In het kader van deze clausules zal ITRONIC geen persoonsgegevens doorzenden naar een land dat geen deel uitmaakt van de EER of naar een internationale organisatie zonder de aangeslotene daarover vooraf in te lichten overeenkomstig het bovenstaande artikel 8. Bovendien zal ITRONIC in dat geval enkel overgaan tot een eventuele doorzending van persoonsgegevens:

9.2 naar een derde land, grondgebied, één of meerdere sectoren of een internationale organisatie die een passend beschermingsniveau bieden, zoals vastgesteld door de Commissie, of

9.3 (wanneer op de sub-verwerker bindende bedrijfsregels van toepassing zijn die tegenstelbaar zijn in België en een passend beschermingsniveau bieden, of

9.4 wanneer ITRONIC en de sub-verwerker die zich bevindt in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, modelclausules hebben ondertekend voor de bescherming van persoonsgegevens die door de Europese Commissie werden goedgekeurd.

10. Informatierecht van de betrokkenen

De aangeslotene moet de personen op wie de verwerkingsverrichtingen betrekking hebben inlichten op het tijdstip van de gegevensverzameling.

11. Uitoefening van de rechten van de betrokkenen

11.1 Voor zover mogelijk en voor de toepasselijke rechten, helpt ITRONIC de aangeslotene zijn verplichting te vervullen om gevolg te geven aan de vragen tot uitoefening van de rechten van de betrokkenen, opgenomen in hoofdstuk III van de Europese verordening gegevensbescherming (Verordening 2016/679 van 27 april 2016). Die bijstand zal worden verleend aan de standaardtarieven.

11.2 Wanneer de betrokkenen bij ITRONIC de uitoefening van hun rechten doen gelden, stuurt ITRONIC die aanvragen na ontvangst ervan onmiddellijk door via e-mail naar het elektronisch contractadres dat de aangeslotene in de bijzondere voorwaarden heeft verstrekt.

12. Kennisgeving van een inbreuk in verband met persoonsgegevens

ITRONIC meldt elke inbreuk in verband met persoonsgegevens, zo snel mogelijk nadat ze er kennis van genomen heeft, via e-mail aan de aangeslotene. Deze melding gebeurt op het elektronisch contractadres dat de aangeslotene in de bijzondere voorwaarden heeft verstrekt. De melding gaat gepaard met alle nuttige en op dat tijdstip beschikbare documentatie, zodat de aangeslotene deze inbreuk, indien nodig, kan melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, alsook eventueel aan de betrokkenen. ITRONIC vult deze initiële verzending van informatie eventueel later aan indien na de eerste mededeling extra documentatie of verduidelijkingen beschikbaar zouden worden.
Onze klanten
LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.